Adatkezelési tájékoztató

TISZTELT LÁTOGATÓNK!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a honlap üzemeltetése és működtetése, valamint a fő tevékenysége, illetve a szakmai képzésekre történő jelentkezés és részvétel során gyűjtött adatok kezelése kapcsán tiszteletben tartja a weboldalt és Társaságunkat felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az adatokat annak célja szerint, rendeltetésszerűen és felelősségteljesen kezeljük.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve: FORTIX Consulting Kft.
Az adatkezelő címe: 1114 Budapest, Magyari István utca 2.
Az adatkezelő e-mail címe: info@fortix.hu
Az adatkezelő weboldala: www.fortix.hu

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

2.1 HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS ESETÉN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok
Név, e-mail cím, értesülés forrása
Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése közvetlen üzletszerzés céljábólGDPR 6. cikk (1) pontja alapján
Önkéntes, érintett hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásáig*

Image1

*Hírlevélre történő feliratkozásnál hozzájárulását bármikor visszavonatja a hírlevélben lévő linkre kattintva vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

Hírlevélre történő fel- illetve leiratkozást a MailChimp szolgáltatón keresztül biztosítjuk, mely rendszer automatikusan kezeli a beérkező kérelmeket (fel, illetve leíratkozási kérelmek). A szolgáltató adatfeldolgozói szerepet tölt be. (lásd.: Adattovábbítás).

2.2 FELNŐTTKÉPZÉSI JELENTKEZÉSI LAP/SZERZŐDÉSEK, BOOTCAMP JELLEGŰ KÉPZÉSEKNÉL ÖNÉLETRAJZOK ÉS MENTORING KÉRDŐÍVEK ÉS ANYAGOK KEZELÉSE ESETÉN

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség és szerződés teljesítéséhez szükséges:

Image2

2.3 ÁLLÁSHIRDETÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SORÁN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Image3

*Amennyiben a jelentkező szeretné, ha megőriznénk pályázati anyagát későbbiekben releváns munakör betöltése céljából, úgy levelünkre küldött válaszával, hozzájárulása alapján, további 6 hónapig kezeljük adatait.

A pályázók kiválasztásakor a betölteni kívánt munkakör alapján értékelést végzünk, hogy az ideális jelöltet kiválaszthassuk. Az Önéletrajzban közölt adatokat összehasonlítjuk a munkakörhöz kapcsolódó elvárásokkal, mely alapján irányíthatjuk munkaerő felvételi folyamatainkat. Az értékelési folyamat része a személyes interjú is.

2.3 ÁLLÁSHIRDETÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SORÁN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Image4

*Amennyiben a jelentkező szeretné, ha megőriznénk pályázati anyagát későbbiekben releváns munakör betöltése céljából, úgy levelünkre küldött válaszával, hozzájárulása alapján, további 6 hónapig kezeljük adatait.

A pályázók kiválasztásakor a betölteni kívánt munkakör alapján értékelést végzünk, hogy az ideális jelöltet kiválaszthassuk. Az Önéletrajzban közölt adatokat összehasonlítjuk a munkakörhöz kapcsolódó elvárásokkal, mely alapján irányíthatjuk munkaerő felvételi folyamatainkat. Az értékelési folyamat része a személyes interjú is.

2.4 NÉVJEGYKÁRTYÁK KEZELÉSE ESETÉN

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján (névjegykártya átadásával):

Image5

*Hozzájárulását bármikor visszavonatja vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

2.5 KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Ügyfelek, üzleti partnerek, érdeklődők adatainak kezelése a honlapon közzétett elérhetőségeken történő megkeresés által vagy a honlapon történő kapcsolatfélvételi űrlap használatával:

Image6

*Hozzájárulását bármikor visszavonatja vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

2.6 SZERZŐDÉSEK, AJÁNLATOK KEZELÉSE ESETÉN

Ügyfelek, üzleti partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése szerződéskötés, ajánlatadás, számlázás esetén:

Image7

2.7 COOKIE (SÜTIK) ALKALMAZÁSA SORÁN

Weboldalunkat felkereső személy adatai tekintetében:

Image8

*Hozzájárulását bármikor visszavonatja vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

2.8 RENDEZVÉNYEK ALKALMÁVAL KÉSZÜLT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL

Rendezvényeinken résztvevő személy adatai tekintetében:

Image9

2.9 ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS

Ügyfelek, üzleti partnerek véleményének bekérése a FORTIX által végzett munkáról. Ügyfél-ajánlások felhasználása referenciaként.

Image10

* Hozzájárulását bármikor visszavonatja vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

2.10 E-LEARNING KERETRENDSZERBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS, TANANYAG HOZZÁFÉRÉS

E-Learning keretrendszert igénybe vevő résztvevő személy adatai tekintetében:

Image11

3. AZ ADATOKAT MEGISMERHETŐK KÖRE

A fent bemutatot adatkezelésekhez kapcsolódó személyes adatokat kizárólagosan a FORTIX Consulting Kft. munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, a feladatok ellátásához szükséges ideig és mértékig.

További adatkezelés csak a Felek erre irányuló kifejezett Megállapodása alapján lehetséges.

4. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Társaságunknál automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS

5.1 ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

Image12

6. INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

A szükséges biztonságot és magas rendelkezésre állást szerverünk modern szerverfarmon történő elhelyezése biztosítja. Az adatbiztonság fenntartása érdekében modern határvédelmi eszközöket és technológiai eljárásokat alkalmazunk. Annak érdekében, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, minden esetben titkosított csatornát – VPN, többfaktoros hitelesítést – használunk.

7. SZERZŐI JOGOK

A honlapon található valamennyi tartalmat – annak külön feltüntetése hiányában is – szerzői jog védi, minden jog fenntartva. A honlapon elérhetővé tett dokumentumok, adatok és információk kizárólag tájékoztatási céllal kerülnek közzétételre. A honlapon található tartalmak kizárólag személyes célokra használhatók, azok kereskedelmi célú felhasználása – ide nem értve a FORTIX tagjaival való üzleti célú kapcsolatfelvételt – nem megengedett. A honlapon közzétett tartalmak a FORTIX valamely tagjának előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosíthatók. A jelen pontban foglalt felhasználásokon kívüli célú felhasználásra a FORTIX hozzájárulására van szükség, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a közzétett információk és adatok sokszorosítását, szövegek, szövegrészek és képanyagok részben vagy egészben való másolását, nyomtatását, közzétételét, terjesztését.

A honlapon található információk nem tekinthetők jogi vagy tanácsadási szolgáltatásnak. Bárminemű információ felhasználása előtt javasolt a FORTIX szakemberei véleményének kikérése.

8. MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Webhelyünk vagy marketingcélú e-mail üzeneteink időnként olyan hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket, vagy kilép a marketingcélú e-mail üzenetből, már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát vagy adatvédelmi irányelveit.

9. ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

9.1 A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, tájékoztatást kérhet Társaságunktól arról, hogy

milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen adatkezelési cél miatt,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
Társaságunk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Társaságunk által kezelt személyes adatairól a GDPR 15. cikkének megfelelően az érintett személy másolatot kérhet. További másolati példányok előállításáért adminisztratív költséget számolhatunk fel, amelynek mértékéről, a befizetés módjáról előzetes tájékoztatást

9.2 A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy kérheti, hogy Társaságunk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Társaságunk az érintett erre irányuló igényét haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintett által erre a célra megadott elérhetőségre küld értesítést.

Hírlevélre történő feliratkozás esetében az érintett személy Társaságunk közvetlen megkeresése nélkül, a hírlevél láblécében lévő linkre kattintva tudja elvégezni adatainak módosítását.

9.3 A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett személy kérheti Társaságunktól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet Társaságunk abban az esetben utasítja el, ha a személyes adatok további kezelésére, tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az érintett igényét haladéktalanul, de legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az érintett által e célból megadott elérhetőségre értesítést küldünk.

9.4 A ZÁROLÁSHOZ (ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ) VALÓ JOG

Az érintett személy a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek teljesülése esetén kérheti, hogy személyes adatait Társaságunk zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás következménye, hogy a személyes adatok a tárolás kivételével kizárólag a GDPR 18. cikk (2) bekezdésében megjelölt célból kezelhetőek. A zárolást Társaságunk a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében megjelölt ideig tartja fenn. A zárolás feloldásáról előzetes tájékoztatást küldünk az érintett által erre a célra megadott elérhetőségre.

9.5 AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy kérheti, hogy Társaságunk a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldje meg az erre a célra megadott elérhetőségére. Az érintett személy jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa egy másik adatkezelő részére, továbbá kérheti Társaságunktól az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

9.6 A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett személy a GDPR 21. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az ott megfogalmazott feltételek esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben Társaságunk. Tiltakozás esetén Társaságunk a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglalt eseteket kivéve az érintett személyes adatait nem kezeli tovább.

9.7 PANASZTÉTEL ÉS JOGORVOSLAT

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy az adatvédelemmel kapcsolatosan kérdése, kérése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal központi elérhetőségeink egyikén.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön felügyeleti hatósághoz, Bírósághoz is fordulhat.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Központi honlap: https://www.naih.hu/

Tanácsadás

FORTIX Consulting Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Magyari István utca 2.
Fsz. 4.

Iroda: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. 4. em. 1.
hello@fortix.hu

Dr. Simon Norbert
+36 30 255 7866
norbert.simon@fortix.hu

CyberCamp

Oktatásszervezés

TELEFON: +36 70 907 2689 vagy +36 70 303 2617
Munkanapokon 10:00-15:00

E-MAIL: webinfo@cybercamp.hu 

Hírlevél
Maradjunk kapcsolatban! Naprakész iparági hírek, izgalmas cikkek, hetente.
Az év Családbarát vállalata 2023Opten A MinősítésAz év Családbarát vállalata 2023Innovatív márka 2023
Fortix facebookFortix LinkedinFortix youtube
Copyright © FORTIX Consulting Kft.